(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

DERNEK TÜZÜĞÜ

ELAZIĞ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI:
MADDE-1: Derneğin Adı; ELAZIĞ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:
MADDE-2: Derneğin merkezi; ELAZIĞ’dır.

a-Dernek uygun gördüğü illerde ve ilçelerde şube açabilir.
b-Dernek uygun gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir.
c-Genel Merkez Genel Kurul Kararı ile aynı amaç doğrultusunda federasyonlar kurabilir veya bu yönde kurulmuş bir federayona üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE-3: Kazanç paylaşımı gayesi olmamak üzere; Meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak,aynı çatı altında çalışan eczacı kalfa ilişkilerini daha verimli hale getirmek için moralleri üzerine tesir edecek tedbir ve intibaları temin yoluyla gayret sarf etmek,emekli üyelerin yaşama şartları ile ilgilenmek,siyasi bir gaye gütmeksizin meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak,sosyal dayanışmayı tesis etmek,işsiz meslektaşlara iş bulmak,yardımcı olmak,genel olarak afet,savaş ve olağan zamanlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışma için gereken en uygun koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmak,yardımcı olmak,görevler üstlenmek ve ihtiyaç sahiplerine dernek imkanları dahilinde gıda,giyim,sağlık,eğitim,yakacak,kira,barınma,evlenme,yuva kurma,iş kurma,konut ve sair bütün hususlarda ayni,nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,Anayasamızın ön gördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak,sosyal sorumluluk,yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:
MADDE-4:
Derneğimiz, Tüzüğün 2.maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

1) Derneğin araç, gereç ve demirbaş ihtiyaçları ile taşınır ve taşınmaz mal temin etmek. Itriyat deposu, ilaç deposu, kozmetikler ve ilk yardım maddelerinin üretim ve pazarlamasını yapıp işletmek.

2)Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtımı amacı ile spor müsabakaları, konser, konferans, kermes, panel, fuar, oturum, tiyatro, müzikli ve eğlenceli gün ve geceler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

3)Dernek yararına her nevi piyango ve çekilişler düzenlemek.

4)Dernek üyesi çocuklarına ve genel olarak halka yönelik toplu veya ihtiyaca göre kişi sayısına göre sünnetler tertiplemek.

5)Dernek üyelerinin meslek, bilgi, görgü ve deneyimlerini arttıracak incelemeler ile araştırmalar yapmak, kongre, konferans, sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, bülten, dergi, gazete, ve kitaplar yayınlamak.

6)Eczacılar odası kanalı ile kalfalık mesleğinin verimli olması amacı ile hizmet içi eğitimler düzenlemek.

7)Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve kanuni hakları aramak, dernek yararına hediyelik eşya eşantiyon gibi malzemelerin derneğe katkı amacıyla düzenlenip satılması.

8)Üyelere ölüm yardımı, evlenme yardımı, afetlerde yardım etmek, hastalıklarda imkan dâhilinde gerekli yardımlarda bulunmak.

9)Üyelere gerektiğinde genel kurulca alınacak yetki dahilinde ve belirlenecek miktarlar tutarında borç para vermek, geziler düzenlemek.

10)Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

11)Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım, bağış alır verir, şartlı ve şartsız menkul, gayrimenkul, avnı ve nakdi vasiyetleri kabul eder,

12)Amaç ve çalışma konuları ile gelir arttırıcı projeler için sandıklar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

13)Benzer meslek çalışanları, depo plasiyerleri, önceden eczacı kalfalığı ve depo plasiyerliği yapmış kişilerin derneğe üye olmalarında ve yapılacak faaliyetlerden tam olarak yararlanmasını sağlamak.

14)Yasaların ön gördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

15)Kamu yararı gözeterek öncelikli olarak dernek üyelerimizin aile ve yakınlarına ve kimsesiz/dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları imkânlar dâhilinde himaye eder ve her türlü aynı ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kreş, misafirhane ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü aynı ve nakdi yardımda bulunur.

16) Öncelikli olarak dernek üyelerimizin ve çocuklarının ve ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere imkânlar dâhilinde yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar; Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü aynı ve nakdi yardımda bulunur.

17) Öncelikli olarak dernek üyelerimizin aile ve yakınlarına ve sağlık yardımına ihtiyarcı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına imkânlar dâhilinde katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzer tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

18)Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan vs. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi imkânlar dâhilinde her türlü yardımda bulunur, bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

19)Öncelikli olarak dernek üyelerimizin aile ve yakınlarına, fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün vesaire imkânlar dâhilinde yardımlarda bulunmak.

20)Öncelikli olarak dernek üyelerimizin aile ve yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb. yardımlarda bulunmak.

21)Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmi, hayrı ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.

22)Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzer sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

23)Gerekli izinler alınmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar alası ilmi ve mesleki toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler,ödüller verir.

24)Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı,sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır.Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat,sinema filmi,tv filmi,reklam filmi,tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır.Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade eder.

25)Kanunların izin verdiği ve vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme ve tesisler açar ve işletir veya işletme hakkını üçüncü şahıslara sözleşme ile gelir amacıyla devreder veya açılmış olan iktisadi işletmeleri ve tesisleri satar.

26)Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

27)İnsanın çevresiyle uyumlu, geçmişi ile bağını koparmadan geleceğini tasarlamak. Türkiye’nin zengin kültürel değerlerini korumak, bu değerlerin yaşanmasını ve yaşatılmasını sağlamak.

28)Mevcut dernekler, vakıflar, odalar, birlikler gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak.

29)Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle birleşerek Federasyon, federasyonlarla birleşerek Konfederasyon oluşturmak veya kurulu bulunan federasyon veya konfederasyonlara üye olmak veya sonradan üyesi olduğumuz federasyon üyeliğinden ayrılmak,

30)Dernek alım, vasiyet, bağış veya sair yollarla sınırsız taşınır ve taşınmaz mal ve menkul kıymet edinebilir ve bunları gerektiğinde satabilir. Koşullu bağışların yükümlülükleri yerine getirilir. Şubelerin kendi paylarıyla edindikleri her türlü mal ve kıymetler, onayları alınmadıkça satılamaz. Genel merkez ve şubelerde mevcut bütün mallar Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği genel merkez tüzel kişiliğine aittir.

31)Derneğimiz amaçları doğrultusunda yönetim kurulunun kararı ile temsilcilikler açar, platformlar oluşturur.

32)Derneğimizin amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü projeler hazırlanması için gerekli ekipmanların temin edilmesi ve projeler hazırlanması ve bu işlerle uğraşan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması için gerekli çalışmaları yapar.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, mesleki dayanışma alanında faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:
MADDE-5:
Derneklere üye olmaları yasaklanmamış medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,derneğin gaye ve prensiplerini benimsemiş ve bu gaye doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes üyelik için başvurabilir.Üyelik başvuruları dernekçe hazırlanmış ”Üyelik giriş bildirgesi’ni” doldurmak ve imzalamak sureti ile olur.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30(otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karrar bağlayıp,sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI:
MADDE-6:
Derneğe üyelik sıfatının kazanılması, yönetim kurulunun üyeliğin kabulüne daim karar defterine karar olarak üyeyi dernek üye kayıt defterine kayıt etmesi ile olur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MADDE-7:
Üyelerin en başta gelen yükümlülüğü “üyelik aidatını zamanında ödemesidir”.Üyenin üyelik giriş bildirgesinde taahhüt ettiği yıllık üyelik aidatını ödememesi halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülebilir.

ÜYELERİN HAKLARI:
MADDE-8:
Hiç kimse bir derneğe ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında veya bazı üyelere ayrıcalıklar tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin genel kurula katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Her üye seçme ve seçilme hakkında sahiptir.
Her üyenin GENEL KURULDA BİR OY HAKKI OLUP OYUNU BİZZAT KENDİSİ KULLAMAK ZORUNDADIR. Fahri üyelerin organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-ÜYELİKTEN ÇIKARMA:
MADDE-9:
Üyeliğin sona ermesi istifa suretiyle veya dernekten ihraç edilmek suretiyle iki şekilde olur.
a)İstifa Suretiyle: Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa ettiğini bir dilekçe ile yönetim kuruluna bildiren üyelerin derneğe karşı sorumlulukları sona erdiği gibi istifa tarihinden sonraki dernek işlemlerinden sorumlu kalmaz. Yönetim kurulu istifa dilekçesini gündeme getirerek karara bağladıktan sonra üyelik kaydının bulunduğu üye kayıt defterine istifanın kabul edildiği, yönetim kurulunun kararının tarih ve sayısını yazarak şerh vermek zorundarır.
b)İhraç Suretiyle:

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE-10:
Derneğin organları şunlardır;
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:
MADDE-11:
Genel kurul derneğin tüm asıl üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri genel kurulundur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE-12:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçilmesi
b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c)Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f)Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
g)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h)Derneğin feshedilmesi,
ı)Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması bellirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULUNU TEŞKİLİ-NE SURETLE SEÇİLECEĞİ-ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:
MADDE-13:
Yönetim kurulu 6 asil ve 6 yedek üye olmak üzere genel kurulca GİZLİ OYLA seçilir. Seçimler gizli oy kullanma açık tasnif yapma usulü ile yapılır. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden birini yönetim kurulu kararı ile yönetim asil üyeliğine alır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE-14:
Genel kurul toplantısından sonra, yeni seçilen yönetim kurulu asil üyeleri,ilk yönetim kurulu toplantısı yaparak alacakları karar ile görev bölümü yaparak bir başkan,bir başkan yardımcısı,bir sekreter,bir sayman üyesini tayin ederek aşağıda yazılı görevleri yapmaya başlar.

a)Genel kurulca yapılan seçimi izleyen günlerde kanunun ilgili maddesine uygun olarak 30 gün içerisinde genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini mülki amirlikten havaleli olarak dernekler birimine vermek,
b)Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden bir veya bir kaçına yetki vermek,
c)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulu sunmak,
d)Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak,
e)Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazeret olmaksızın üs üste 3 kez katılmayan yönetim kurulu üyelerini yönetim kurulu üyeliğinden düşürmek yerine yedek üyeleri sırasıyla göreve almak,
f)Genel kurul kararlarını uygulamak
g)Üye aidatını zamanında almak, üye aidatını ihtara rağmen ödemeyen üyenin üyelik sıfatını düşürmek.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ-ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:
MADDE-15
: Denetleme kurulu 5 asil ve 4 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu denetleme görevini 1 yılı geçmemek şartı ile yılda en az İKİ DEFA derneğin hesaplarını denetleyerek denetleme sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

GENEL KURUL TOPLANTISI VE ZAMANI:
MADDE-16:
Genel kurul toplantısı ÜÇ YILDA BİR EYLÜL ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte OLAĞAN, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:
MADDE-17:
Genel kurulu toplantıya dernek yönetim kurulu çağırır. Yönetim kurulu kanunun ilgili maddesine uygun olarak dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3 suret listesini düzenler. Yönetim kurulunca karar defterine genel kurulun toplantıya çağrılması tarihi, yeri, saati ve genel kurul gündeminin tespit edildiği kongre kararı alır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saat, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az,iki aydan fazla olamaz. Toplantı herhangi bir sebeple yapılmayarak geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle tutanak altına alınır. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç İKİ AY içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:
MADDE-18:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE-19:
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu iki toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKI:
MADDE-20:
Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen yönetim kurulunca genel kurula katılma hakkı bulunduğu liste halinde liste halinde bildirilen dernek üyeleri genel kurulda oy kullanma hakkında sahiptir. Bu listede ismi bulunmayan şahıslarla, derneğin onursal üyelerinin oy kullanma hakkı yoktur.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:
MADDE-21:
Genel kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

a)Genel kurula katılacak üyeleri, yönetim kurulunca düzenlenen ve bir sureti genel kurul toplantısı bildirimi ile üye listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerlerine giderler.
b)Kanunun ilgili maddesinde belirtilen “GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI”sağlanmışsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
c)Açılıştan sonda genel kurul toplantısını yönetmek üzere bir genel kurul toplantı başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip üyeler seçilerek “GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIK DİVANI” oluşturulur.
d)Yönetim Kurulu başkanı veya yönetimden biri, genel kurul başkanına bildirip gündemde belli maddeleri üyeler ile görüşerek karara bağlanır.
e)Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınarak görüşülmesi zorunludur.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
MADDE-22:
Tüzük değişikliğinde ilgili makamca yapılacak olan inceleme neticesi kanununda göre aykırılık ve noksanlıkların tespit edilmesi halinde, bu ayrılık ve noksanlıkların giderilmesi için genel kurulca mevcut yönetim kuruluna yetki verilir. Tüzük değişikliği inceleme neticesi kanuna uygunluğunun bildirilmesi halinde kanunun ilgili maddesinin hükmü uygulanır. Tüzük değişikliğine karar verilmesi için bu konudaki gündemi görüşen genel kurula dernek üyelerinin en az 2/3 nün katılması zorunludur. İlk toplantıda bir çoğunluk sağlanmazsa üyeler ile ilgili maddeye göre yeniden toplantıya çağrılır ve bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayıları ne olursa olsun konu görüşülebilir. Ancak kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınması gerekir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
MADDE-23:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE-24:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetm kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:
MADDE-25:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanam yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir.ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ŞUBELERİN KURULUŞU:
MADDE-26:
Genel merkez kurul kararınca uygun yerlerde şubeler açabilir. Şubenin açılmas için yönetim kurulunca yetkili kılınacak üç kişinin imzası ile şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunur. Bu yazıda kurucunun adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâhları ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki ve belgelerin eklenmesi gerekir.

ŞUBELERİN ORGANLARI:
MADDE-27:
a)
Şube genel kurulu
b)Şube yönetim kurulu
c)Şube denetleme kurulu

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE-28:
Genel merkez, şubeleri her zaman denetler, kura ya da dağıtabilir. Şube organlarının görevlerine haklı nedenlerle son verilebilir. Bir üye bir şubeye üye olabilir. Şube organları görev yetkilerini tüzüğe ve ilgili kurallara uygun biçimde kullanırlar. Şube genel kurulunun toplantısı kanunda belirtilen maddeye uygun biçimde yapılır. Şube genel kuralları, olağan toplantılarda merkez genel toplantısından en az iki ay önce bitirir. Şube başkanı ile birlikte 2 asil 2 yedek üyeden olmak üzere merkez genel kuruluna gidecek üyeleri ile seçer ve sonuçları genel merkeze bildirir. Şube başkanı ve merkez genel kuruluna gidecek üyeler şube genel kurulu toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyuyla seçilir. Seçimler gizli oy kullanma açık tasnif yapma usulü ile yapılır. Genel merkez yönetim kurulu, şubelerin çalışma programını ve bütçesini gerekirse düzelterek onaylayıp kesinleştirir.
Şube genel kurulu: Şubeye katılan tüm üyelerden oluşur. Genel kurul, şube yönetim kurulunun, denetleme kurulunun asil ve yedek üyeleri ile merkez genel kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy, açık tasnif yapılır.
Şube yönetim kurulu: Şube yönetim kuruluna şube genel kurulu tarafından (5) asil (5) yedek üye seçilir.Şube yönetim kurulu kendi arasından bir başkan,bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir sayman seçer.Genel yönetim kurulu başkan yada en az üç üyenin çağrısı ile olağanüstü toplanır.
Şube denetleme kurulu: Şube denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Denetleme kurulu en az altı ayd abir şubenin bütçe uygulamalarını denetler.
Şube delegeleri: Şube delegeleri 2 asil 2 yedek üyeden oluşur. Şube delegeleri şube üyeleri arasından, şube genel kurulu toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyuyla seçilir. Seçimler gizli oy kullanma açık tasnif yapma usulü ile yapılır. Şubeler, merkez genel kurulunda seçilen bu delegelerle temsil edilir.

KOLLAR VE KOMİSYONLAR (BİRİMLER):
MADDE-29:
Dernek merkez ve şube yönetim kurulları, amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını daha başarılı sonuçlara ulaştırmak üzere kollar ve komisyonlar kurarlar. Dernek üyelerinin yönetimde olacak olan bu kolar ve komisyonlara dışarıdan yetenekli kimselerde alınabilir. Kol ve komisyon çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler hazırlanır.

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER:
MADDE-30: Derneğimiz kanunun ilgili maddesi ve bu maddeye göre çıkarlan yönetmelikte belirtilen defterleri yine kanun ve yönetmelikteki esas ve usullere göre tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1,2,3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar. 2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter, ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

YÖNETİM DEVİR VE TESLİM USULÜ:
MADDE-31:
Genel kurul toplantısında iş başına gelen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını önceki yönetim kurulu üyeleri ile müşterek yaparak devir ve teslim tutanağı düzenler. Bu tutanakta derneğe ait tüm defter ve kayıtları ile derneğin parası, demirbaşları ve diğer mal varlıkları cins,adet ve özellikleri gösterilmek suretiyle yeni yönetim kuruluna teslim edilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
MADDE-32:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katlan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ELAZIĞ ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları Türk Diyanet Vakfı’na devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi ün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
MADDE-33:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara aften çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu tüzük 33 (Otuz Üç) maddeden ibarettir.