(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

Üyelik Şart ve Şekilleri

Üyelik kayıtları aşağıda belirttiğimiz dernek tüzüğümüzün ilgili maddelerine aykırılık oluşturamaz.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:
MADDE-5: Derneklere üye olmaları yasaklanmamış medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,derneğin gaye ve prensiplerini benimsemiş ve bu gaye doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes üyelik için başvurabilir.Üyelik başvuruları dernekçe hazırlanmış ”Üyelik giriş bildirgesi’ni” doldurmak ve imzalamak sureti ile olur.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30(otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karrar bağlayıp,sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI: MADDE-6: Derneğe üyelik sıfatının kazanılması, yönetim kurulunun üyeliğin kabulüne daim karar defterine karar olarak üyeyi dernek üye kayıt defterine kayıt etmesi ile olur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MADDE-7: Üyelerin en başta gelen yükümlülüğü “üyelik aidatını zamanında ödemesidir”.Üyenin üyelik giriş bildirgesinde taahhüt ettiği yıllık üyelik aidatını ödememesi halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülebilir.

ÜYELERİN HAKLARI:
MADDE-8: Hiç kimse bir derneğe ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında veya bazı üyelere ayrıcalıklar tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin genel kurula katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Her üye seçme ve seçilme hakkında sahiptir. Her üyenin GENEL KURULDA BİR OY HAKKI OLUP OYUNU BİZZAT KENDİSİ KULLAMAK ZORUNDADIR. Fahri üyelerin organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-ÜYELİKTEN ÇIKARMA: MADDE-9: Üyeliğin sona ermesi istifa suretiyle veya dernekten ihraç edilmek suretiyle iki şekilde olur.

a)İstifa Suretiyle: Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa ettiğini bir dilekçe ile yönetim kuruluna bildiren üyelerin derneğe karşı sorumlulukları sona erdiği gibi istifa tarihinden sonraki dernek işlemlerinden sorumlu kalmaz. Yönetim kurulu istifa dilekçesini gündeme getirerek karara bağladıktan sonra üyelik kaydının bulunduğu üye kayıt defterine istifanın kabul edildiği, yönetim kurulunun kararının tarih ve sayısını yazarak şerh vermek zorundadır.

b)İhraç Suretiyle:

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.